Catalog FINE 2019 – 2021.5 đã thay đổi đầu mã FE-6001 đến FE-6883
Trong đó có các mẫu được chuyển đổi từ FE-1001 đến FE-1894 sang