Sangetsu phát hành catalog SP 2019-2021 với Mã số từ SP-9501 – SP-9592 gần 100 mẫu.